/ در گوناگون از مهندسی برق / توسط

آزمونهای روی کابل های فشار قوی

آزمونهای روی کابل های فشار قوی عنوان مطلبی است که در سایت آموزش تابلو برق آورده شده است.شما در آزمونهای روی کابل های فشار قوی با انواع آزمون ها آشنا شده و نحوه آزمون و تست را فرا می گیرید.

آزمونهای روی کابل های فشار قوی و ملحقات مربوطه بر اساس الزامات استاندارد IEC 60840
الف : از منظر تکرار پذیری آزمونها
• آزمونهای معمول (Routine Tests)
• آزمونهای نمونه ای (Sample Tests)
• آزمونهای نوعی (Type Tests)
ب : از منظر مشخصات عملکردی
• آزمونهای الکتریکی
• آزمونهای مکانیکی
• آزمونهای حرارتی
تعاریف:
آزمونهای معمول (Routine Tests) :
آزمونهایی هستند که بوسیله سازنده و به منظور کنترل تطابق اجزاء (قطعات) با الزامات خواسته شده، روی هر یک از اجزاء (قطعات) ساخته شده انجام می شود.
آزمونهای نمونه ای (Sample Tests) :
آزمونهای هستند که توسط سازنده و با فراوانی معین روی نمونه هایی که از محصولات تکمیل شده برداشته می شود، انجام
می گیرد، تا تصدیق کند که محصول نهایی الزامات خواسته شده را برآورده می نماید.
آزمونهای نوعی (Type Tests) :
آزمونهایی هستند که قبل از عرضه محصول، روی یک نمونه تجاری پایه محصول مذکورانجام می شود، به منظور اینکه اثبات کند، مشخصات عملکردی رضایتبخش محصول، الزامات خواسته شده را برآورده می نماید. با یکبار تکمیل موفقیت آمیر آزمونهای نوعی، آزمونهای موصوف نیاز به تکرار نخواهند داشت، مگر اینکه تغییراتی در مواد اولیه یا طراحی یا فرایند تولید محصول ایجاد شود که ممکن است مشخصات عملکردی محصول را دستخوش تغییر نماید.
آزمونهای معمول (Routine Test) عایق اصلی ملحقات از پیش ساخته شده:
آزمونهای ذیل باید روی تمامی ملحقات تولید شده انجام شود:
– آزمون تخلیه جزئی
– آزمون ولتاژ
ترتیب انجام این آزمونها با صلاحدید سازنده تعیین می شود.
عایق اصلی هرکدام از ملحقات از قبل ساخته شده باید به یکی از سه صورت زیر آزمونهای تخلیه جزئی و ولتاژ را بگذراند:
1- ملحقات نصب شده روی کابل
2- با استفاده از یک تجهیز میزبان که جزئی از ملحقات مورد آزمایش برای انجام آزمون در آن جاگذاری می شود
3- با استفاده از یک سازه شبیه سازی شده که در آن محیط، تنشهای الکتریکی قطعه عایق اصلی تولید می شود.
د ر حالتهای 2 و 3، برای ایجاد تنشهای الکتریکی، ولتاژ آزمون باید حداقل برابر با مقدار آن روی قطعه در یک تجهیز کامل وقتیکه در معرض ولتاژ آزمون مشخص شده در آزمونهای تخلیه جزئی و ولتاژ قرار می گیرند، انتخاب شود.
نکته: عایق اصلی یا ملحقات از قبل ساخته شده، شامل اجزایی است که بصورت مستقیم به عایق کابل متصل شده و نیاز به کنترل توزیع تنشهای الکتریکی در ملحقات می باشد. نمونه ها اجزاء الستومرهای از قبل قالب ریزی شده یا از قبل شکل داده شده یا اجزاء عایقی توپر از رزین اپوکسی هستند که می توانند بصورت مجزا یا متصل به هم برای ایجاد عایقی لازم یا شیلد کردن ملحقات مورد استفاده قرار گیرند.
به منظور انجام آزمونهای مورد نظر روی تجهیزات مورد آزمایش و ثبت نتایج، ملحقات مورد آزمون و سایر تجهیزات کمکی باید بطور کامل معرفی شوند. مشخصات ذیل باید مشخص بوده و یا تعریف گردد:
الف) کابل کمکی مورد استفاده در آزمون باید بر طبق پارامترهای ذیل مشخص شود:
– نام سازنده، نوع کابل، تاریخ طراحی و تولید
– ولتاژ مجاز بر اساس U0,U,Um
– نوع هادی، نوع مواد و سطح مقطع آن بر حسب میلیمتر مربع
– نوع مواد و ضخامت نامی عایق
– نوع فرایند تولید عایق
– مواد و ساختمان شیلد فلزی الکترو استاتیکی شامل تعداد و قطر سیمهای شیلد و مقاومت d.c. آن و ساختمان و ضخامت فویل فلزی بکار رفته
– نوع مواد و ضخامت نامی روکش نهایی
– قطر نامی هادی (d)
– قطر نامی بیرونی کابل (D)
– قطر نامی داخلی و بیرونی عایق
– کاپاسیتانس (خاصیت خازنی) نامی بین هادی و شیلد فلزی الکترو استاتیکی/ روکش
ب) اتصالات هادی استفاده شده در داخل ملحقات، از لحاظ موارد کاربردی ذیل به درستی معرفی شوند.
– روش فنی مونتاژ کردن
– شکل دهی، قالبها و تنظیمات ضروری
– نحوه آماده سازی سطوح کنتاکت
– نوع، شماره مرجع استاندارد و هر مشخصه دیگر از هادی
– جزئیات مجوز تایپ تست اتصالات
ج) ملحقات مورد آزمون از لحاظ موارد ذیل به درستی معرفی شوند.
– نام سازنده
– ولتاژ مجاز بر اساس U0,U,Um
– دستورالعمل نصب
شرایط آزمون:
دمای محیط:
آزمونها باید در دمای محیط ºc 15±20 انجام شود مگر اینکه برای یک آزمون خاص، جزئیاتی تعیین شود.
فرکانس و شکل موج ولتاژ آزمون:
فرکانس ولتاژ آزمون متناوب باید بین Hz 61-49 و شکل موج باید سینوسی باشد، مگر اینکه در استاندارد طور دیگری تعیین شود.
رابطه بین ولتاژهای آزمون و ولتاژ مجاز:
هنگامیکه ولتاژهای آزمون تعین شده در استاندارد بصورت مضاربی از ولتاژ مجاز U0 می باشد، مقدار U0 برای تعیین ولتاژهای آزمون از جدول شماره 1 بدست می آید.

2015-01-16_202133

آزمونهای نمونه ای روی ملحقات:
1- آزمون روی اجزاء ملحقات:
مشخصات هر جزء باید بر اساس مشخصات ارائه شده توسط سازنده ملحقات مورد راستی آزمایی قرار گیرد. این راستی آزمایی خواه به واسطه گزارشات آزمون (Test Report) تأمین کننده یک جزء خاص صورت می گیرد یا بواسطه آزمونهای داخلی.
تأمین کننده یک تجهیز خاص باید فهرستی از آزمونهایی که باید روی اجزاء انجام شود ارائه نماید که بیانگر تکرار پذیری آزمونها (فراوانی نمونه برداری) باشد. اجزاء باید برابر طرحهایشان مورد بازرسی قرار گیرند. نباید هیچگونه انحرافی خارج از تلورانسهای بیان شده حاصل شود.
نکته: بدلیل اینکه اجزاء ملحقات از یک سازنده به سازنده دیگر متفاوت است، امکان تعریف آزمونهای نمونه ای مشترک روی اجزاء ملحقات کابل امکانپذیر نمی باشد و باید بر اساس راستی آزمایی مشخصات و انجام آزمونهای معرفی شده از سوی سازنده
در این خصوص اقدام گردد.
2- آزمون روی ملحقات تکمیل شده:
برای ملحقاتی که عایق اصلی نمی تواند مورد روتین تست قرار گیرد، آزمونهای الکتریکی زیر باید بوسیله سازنده روی یک تجهیز
مونتاژ شده کامل انجام شود:
الف- آزمون تخلیه جزئی
ب- آزمون ولتاژ
ترتیب انجام این آزمونها با صلاحدید سازنده انجام می شود.
نکته: نمونه های عایقهای اصلی که مورد مورد روتین تست قرار نمی گیرد، عبارتند از عایقهای حرارتی (عایقهایی که در اثر تماس با حرارت منقبض می شوند) و عایقهای نوار پیچی یا قالب گیری شده در کارگاه.
اگر نمونه ای در هر کدام از آزمونهای فوق الذکر مردود گردد، دو نمونه دیگر از همان نوع تجهیز موضوع قرارداد باید برداشته شده و آزمونهای مذکور را بگذراند. اگر هر دو نمونه برداشته شده آزمونها را با موفقیت بگذراند، بدین معناست که سایر ملحقات همان نوع موضوع قرارداد، الزامات مورد نظر این استاندارد را برآورده نموده اند. اما چنانچه هر کدام از دو نمونه  برداشته شده در آزمونها مردود شود، بدین معناست که سایر ملحقات همان نوع موضوع قرارداد نیز قادر به برآورده نمودن الزامات استانداردنشده اند.

نوشته های مشابه

انواع اضافه ولتاژ در سيستم هاي قدرت

انواع اضافه ولتاژ در سيستم هاي قدرت 1- اضافه ولتاژهاي موقت : (Tran Siant) اين اضافه ولتاژها داراي فركانس 50…

استانداردهای کلید قدرت

استانداردهای کلید قدرت به بررسی تعداد دفعات قطع و وصل, شرایط تعمیر و نگهداری و سایر موارد مربوط به کلید…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *